Glossari d'Informàtica
Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina: (Anterior)   1  ...  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  ...  48  (Següent)
  TOTES

P

Postmaster

Administrador de Correus. Persona responsable de solucionar problemes en el correu electrònic, respondre a preguntes sobre usuaris així com altres assumptes d'una determinada instal·lació.

Programa (Programari)

Conjunt d'instruccions escrites en un determinat llenguatge (COBOL, C+) que dirigeixen a un ordinador per a l'execució d'una sèrie d'operacions, amb l'objectiu de resoldre un problema que s'ha definit prèviament.

Programari

Conjunt de programes, documents, processaments i rutines associades amb l'operació d'un sistema de computadores, és a dir, la part intangible o lògica d'una computadora.

Programari Lliure

Programes desenvolupats i distribuïts segons la filosofia de donar a l'usuari la llibertat d'executar, copiar, distribuir, estudiar, canviar i millorar aquests programa (Linux és un exemple d'aquesta filosofia). El programari lliure no és sempre programari gratuït (equivocació bastant habitual que té el seu origen que la paraula anglesa free significa tant "lliure" com "gratuït").

Protocol

Descripció formal de formats de missatge i de regles que dos ordinadors han de seguir per a intercanviar aquests missatges. Un protocol pot descriure detalls de baix nivell de les interfícies màquina a màquina o intercanvis d'alt nivell entre programes d'assignació de recursos.

Protocol Punt a punt (PPP)

Implementació del protocol TCP/IP per línies serials (com en el cas del mòdem). És mes recent i complex que ESLIP.

Proxy

Servidor especial encarregat, entre altres coses, de centralitzar el tràfic entre Internet i una xarxa privada, de manera que evita que cadascuna de les màquines de la xarxa interior hagi de disposar necessàriament d'una connexió directa a la xarxa. Al mateix temps conté mecanismes de seguretat (firewall o tallafocs) els quals impedeixen accessos no autoritzats des de l'exterior cap a la xarxa privada. També se li coneix com servidor cache.

Q

Qmail

Popular programa utilitzat generalment en entorn Linux, per a manejar els emails d'un servidor. Competeix amb Sendmail.

Queue

Conjunt de paquets tot esperant ser processats.

Quick Cam

Càmera de video digital que es connecta al port paral·lel de la computadora i permet la realització d'una video conferencia utilitzant l'Internet.

Pàgina: (Anterior)   1  ...  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  ...  48  (Següent)
  TOTES