Glossari de Tecnologia


Glossari de Tecnologia


Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina:  1  2  3  4  5  6  (Següent)
TOTES

T

Talar

Tallar l'arbre per la base.

Tallar

Acció que es fa sobre diferents materials en brut i serveix per separar i obtenir peces de formes i dimensions diverses. Les eines més comunes que s'utilitzen per tallar són el cúter, les tisores, les alicates de tall i la serra, el xerrac, etc.

Taller o obrador

Locals amb poca maquinària (gairebé només amb eines manuals), amb poc consum d'energia i pocs treballadors, cadascun dels quals, normalment, intervenia en totes les fases del procés tecnològic i elaborava els productes d'un a un o en petites quantitats.

Tancament

Element constructiu format per les parets, que serveixen per separar les cambres i per aïllar l'edifici de l'exterior. Per exemple les façanes, els envans i les mitgeres.

Taula de la base de dades

Agrupació de dades organitzades en registres que contenen camps amb la informació d'elements amb les mateixes característiques. Són el nucli de la base de dades.

Taula de veritat

Tipus de representació d'una funció lògica, a partir de la qual i d'una manera molt senzilla s'analitzen tots els estats possibles de les variables d'entrada i de l'estat de la variable de sortida.

Tècnica

Conjunt de procediments que utilitzen els humans per fabricar eines, construir objectes i, en general, obtenir qualsevol producte.

Tecnologia

És el conjunt de coneixements tècnics, científicament organitzats, que tenen per objectiu satisfer necessitats humanes.

Tecnologia de control

Conjunt de procediments i dispositius que permeten automatitzar les màquines i els processos.

Teixit de punt

Tipus de teixit que té com a característica principal una gran elasticitat, ja que les malles es poden estirar fàcilment en tots dos sentits (amplada i llargada). Per aquest motiu, les peces de gènere de punt són molt còmodes de dur i s'adapten molt bé al cos.

Teixit pla o de calada

Tipus de teixit format pels fils de l'ordit i de la trama, posats alternativament l'un damunt de l'altre, entrellaçats en direccions perpendiculars, formant un angle de 90º.

Tela esmeriladora

Eina feta amb una tela plena de grans d'esmeril o corindó, que serveix per polir superfícies metàl·liques. S'utilitza amb l'ajut d'una llima que fa de suport a la tela.

Telèfon

Sistema de comunicació que consisteix en la transmissió bidireccional del so a distància mitjançant la conversió del so de l'emissor en un senyal elèctric, que es transmet a través de la xarxa de comunicació fins a arribar receptor i convertir-se de nou en so. Hi ha telefonia fixa i telefonia mòbil.

Telègraf

Primer giny de les telecomunicacions que va tenir una implantació massiva, atès que permetia la transmissió de missatges a llarga distància mitjançant instal·lacions amb fil elèctric i per mitjà d'ones electromagnètiques.

Telemàtica o teleinformàtica

És la tècnica que permet la comunicació de dades i l'execució de processos entre equips informàtics allunyats.

Teler

Màquina que lliga els fils i forma, així, els teixits.

Tenacitat

És la propietat que tenen alguns materials de suportar xocs o cops sense trencar-se.

Tensió o força electromotriu (FEM)

Energia amb la qual un generador és capaç d'impulsar els electrons a través d'un circuit.

Tensor

Element que treballa generalment a tracció i que s'utilitza, per exemple, en ponts penjants, antenes de televisió, rètols, etc.

Teoria d'Elton Mayo

Basa l'augment de la productivitat en la motivació dels treballadors i en el foment de la col·laboració i la convivència més que no pas en la divisió del treball i l'autoritat.

Teoria de Fayol

Teoria basada en la jerarquia d'autoritat, la qual cosa implica que cada persona en una empresa només depèn d'un cap, establint, així, una cadena de comandament de forma piramidal.

Teoria de Taylor

Es basa en la divisió del treball a partir de l'estudi detallat de les tasques productives, eliminant operacions o moviments innecessaris per tal de reduir el temps de producció i remunerant als treballadors en funció del seu rendiment.

Termoestable

Plàstic al qual només se'l pot donar forma un cop, en el moment d'obtenir-lo, perquè si el tornem a aplicar calor, es degrada i perd les seves propietats. Per exemple, són termoestables la baquelina, la melanina, etc.

Termoplàstic

Plàstic que es pot escalfar per canviar-li la forma tantes vegades com es pugui sense que perdi les seves propietats. Per exemple, són termoplàstics el polietilè, el poliestirè, el polièster, el niló, etc.

Termòstat

Dispositiu de regulació o control que assegura que la temperatura arribi al valor establert i s'hi mantingui.

Terratzo

Conglomerat de sorra i ciment amb trossos de marbre i en forma de llosa polida per una cara que s'utilitza per pavimentar els habitatges.

Teula

Peça de forma diversa que es fa servir per fer les teulades. Són lleugeres i la seva forma permet el lliscament de l'aigua de pluja.

TIC

Sigles de Tecnologies de la informació i la comunicació, és a dir, tecnologies basades en la microelectrònica, la robòtica, la informàtica i les xarxes de comunicacions.

Tija d'un tornavís

Part que hi ha entre la punta i el mànec del tornavís i sol tenir de 2 o 3 a 8 o 10 mm de diàmetre i una llargària d'entre 40 i 200 mm.

Timbre

Receptor que transforma l'energia elèctrica en energia sonora o acústica.

Tintura

Procés que consisteix a submergir les fibres, els fils o els teixits dins d'un líquid que conté substàncies colorants dissoltes perquè els impregnin totalment.

Tirant

Element que treballa generalment a tracció i que s'utilitza, per exemple, en ponts penjants, antenes de televisió, rètols, etc.

Tisores

Eina que serveix per tallar materials prims com ara paper, cartró, plàstic, etc.

Tissatge

Procés de fabricació de teixits per a l'obtenció de robes i teles.

Topologia d'una xarxa d'ordinadors

És la forma d'interconnexió física entre els equips i dispositius que la integren, és a dir, l'estructura utilitzada en la distribució dels equips connectats a la xarxa.

Torçar

Cargolar els filaments.

Torn

Màquina eina que permet conformar peces cilíndriques, còniques, esfèriques i rosques.

Tornapunta

Puntal que uneix dues peces que formen un angle recte i que treballa principalment a compressió.

Tornavís

Eina que serveix per muntar i desmuntar i que es caracteritza pel tipus de punta que té i per les dimensions de diàmetre i la llargària de la tija.

Trama

Fil o conjunts de fils que van de vora a vora d'un teixit, entrellaçats i encreuats amb els fils d'ordit.

Transistor

Component electrònic format per material semiconductor que consta de tres parts ben diferenciades, anomenades emissor, base i col·lector.

Transmissió

Sistema encarregar de fer arribar la força i el moviment des del motor fins a les rodes.

Transportador d'angles

Instrument, normalment de plàstic, que serveix per mesurar i transportar angles. Té forma de semicercle, graduat en graus sexagesimals d'angle, des de 0º fins a 180º.

Treball

1. Factor de producció industrial aportat per les persones que treballen a la indústria, ja sigui en tasques que requereixen més esforç físic com en aquelles altres en què cal més esforç mental. També es coneix amb el nom de mà d'obra. 2. Causa capaç de produir o modificar el moviment dels cossos. Es mesura en joules (J)..

Tremp

Tractament tèrmic al qual se sotmet l'acer per augmentar-ne la duresa i l'elasticitat, encara que es perdi la seva tenacitat. S'utilitza per endurir eines com serres, ganivets, llimes, etc.

Trepant

Màquina eina destinada principalment a la realització de forats.

Trepant de mà

Màquina que s'utilitza per fer forats per un procés d'arrencament de material mitjançant unes eines que s'anomenen broques.

Trepant de sobretaula

Màquina que s'utilitza per fer forats per un procés d'arrencament de material mitjançant unes eines que s'anomenen broques i que baixen perpendiculars a la superfície on volem fer el forat. S'utilitza en combinació amb la mordassa.

Tricotosa

Màquina per teixir gèneres de punt de recollida, caracteritzada pel fet de treballar amb agulles de llengüeta col·locades en les ranures d'una fontura, per dintre de les quals poden lliscar successivament impulsades per unes lleves.

Turbina

Màquina motriu que mou l'eix del generador en una central elèctrica. La turbina es pot moure gràcies a l'aigua (turbina hidràulica) o al vapor d'aigua (turbina de vapor).

Turbina hidràulica

Màquina destinada a transformar l'energia de l'aigua en energia mecànica, és adir, en un moviment de rotació que es transmet a l'alternador.

Turboalimentació

Introducció dels gasos combustibles dins el cilindre a una pressió superior a l'atmosfèrica per augmentar la quantitat i la velocitat d'entrada dels gasos combustibles a l'interior del cilindre i, per tant, la potència del motor. L'element encarregat d'introduir els gasos a pressió és un conjunt de compressor i turbina anomenat turbocompressor.

Pàgina:  1  2  3  4  5  6  (Següent)
TOTES