Glossari de Tecnologia


Glossari de Tecnologia
Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina:  1  2  3  4  5  (Següent)
  TOTES

M

Maçoneria

Construcció feta amb pedres de formes irregulars i unides amb argila o morter.

Magnetisme

Propietat que tenen alguns materials d'atreure el ferro i, en menor intensitat, el níquel, el cobalt i alguns aliatges.

Mal·leabilitat

És la propietat d'alguns materials de deformar-se permanentment en forma de làmina molt fina sense trencar-se.

Manuar

Baga d'un lliç, especialment quan és metàl·lica. Les bagues són cadascuna de les peces de fil o de cinta d'acer o de ferro amb uns ulls als extrems pels quals passen els perxerats dels lliços del teler.

Maó calat o gero

Peça prismàtica foradada. Els forats donen lleugeresa, a canvi de perdre una mica de resistència, faciliten la unió d'unes peces amb les altres quan s'ajunten amb morter i milloren l'aïllament gràcies a l'aire que queda a dins.

Maó massís o totxo

Peça prismàtica massissa i molt resistent però alhora molt pesant feta de ceràmica i que es fa servir sobretot per fer parets de càrrega.

Màquina

Conjunt de dispositius capaços de transformar l'energia en treball útil.

Màquina de vapor

Motor tèrmic de combustió externa format, bàsicament, per la caldera, el cilindre amb distribuïdor i el regulador. El vapor produït en cremar combustible a la caldera fa bellugar el motor.

Màquina motriu

Màquina que transforma l'energia primària o d'origen en energia mecànica, també anomenada motor.

Màquina operativa

Màquina que actua sobre la matèria, modificant-ne la forma, les dimensions, etc., com ara les eines.

Màquina simple

És un dispositiu senzill, generalment format per un sol element, que ens permet multiplicar forces.

Maquinari o hardware

Conjunt de tots els elements físics del sistema informàtic, és a dir, l'ordinador. Els components més importants del maquinari són el microprocessador, la memòria i els perifèrics.

Marcatge

Consisteix a dibuixar sobre el material els contorns de la peça que hem d'obtenir abans de tallar.

Material

És el resultat de la transformació de primeres matèries en productes útils per a alguna funció construcció d'objectes, fabricació de màquines i aparells, edificació...


Material aïllant

Material que no permet el pas del corrent elèctric.

Material ceràmic

Material que s'obté a partir de roques o fangs diversos porcellana, vidre, argila, ciment.


Material conductor

Material que deixa passar el corrent elèctric amb facilitat.

Material metàl·lic

Material que prové de minerals, dels quals s'obtenen els metalls corresponents el coure, el ferro, l'alumini, etc.


Material orgànic

Material que s'obté de diferents tipus de vegetals i animals com ara les fustes naturals, la llana, el teixit de cotó, el paper, etc.

Material semiconductor

Material que, si en modifiquem les característiques químiques, o l'estructura molecular, es pot convertir en conductor o en aïllant.

Material sintètic

Material que s'obté artificialment, mitjançant processos químics, a partir de primeres matèries com ara el petroli. Els plàstics són exemples de material sintètic.

Memòria

És el conjunt de documents que descriuen el procés tecnològic que s'ha seguit. També serveix perquè l'experiència adquirida no es perdi i pugui ser consultada en la fase d'investigació d'altres projectes similars.

Memòria d'un projecte tecnològic

És el conjunt de documents que descriuen el procés tecnològic seguit.

Memòria informàtica

És el conjunt de documents que descriuen el procés tecnològic seguit.

Memòria ROM

Memòria especial que conté programes introduïts pel fabricant, que permeten que l'ordinador comenci a funcionar quan s'hi aplica corrent elèctric.

Mena

Part aprofitable d'un mineral que s'usa com matèria primera per obtenir un metall.

Mercat d'un producte

Conjunt de persones i empreses que ofereixen i compren un producte determinat i on es realitza l'intercanvi de productes i de diners.

Metall

Material d'origen mineral, que normalment no es troba en estat pur a la natura sinó combinat amb d'altres substàncies de les quals s'ha de separar.

Metall pur

Metall format per un sol element químic.

Metal·lúrgia

Activitat industrial per la qual s'obtenen els metalls a partir dels minerals.

Mètode de producció artesanal

Mètode que es basa en què una persona (l'artesà o artesana) s'especialitza en la fabricació d'un tipus de producte i ella mateixa s'encarrega de fer totes els fases del procés tecnològic, utilitzant tècniques tradicionals i basades en l'experiència, elaborant petites quantitats i fent servir molt poca maquinària.

Mètode de producció industrial

Es caracteritza per l'elaboració de grans quantitats de producte amb característiques molt homogènies, amb tècniques científicament estudiades, fent servir molta maquinària i amb treballadors cadascun dels quals està molt especialitzar en una sola fase i en unes poques operacions del procés tecnològic.

Metxa

En el procés de filatura, feix de fibres tèxtils orientades paral·lelament al seu eix longitudinal, obtingut a partir de la veta, aprimant-la, per tal de millorar-ne la regularitat, i donant-li una lleugera torsió.

Metxera

Màquina emprada en el procés de filatura per obtenir la metxa.

Microprocessador o CPU

Centre de control de l'ordinador que s'encarrega de coordinar totes les operacions del sistema informàtic.

Mineria

Activitat tecnològica que s'escarrega de l'extracció de minerals.

Mòdem

Aparell que possibilita la connexió del nostre ordinador amb el servidor a través de la línia telefònica.

Modista

Persona que té per ofici fer vestits i capells per a dona.

Monopoli d'un producte

Fenomen que es produeix quan només hi ha una empresa que aporta l'oferta de manera que tots els possibles compradors es veuran obligats a comprar el producte a aquesta empresa.

Morter

Conglomerat de ciment portland i sorra.

Mosaic

Rajola vidrada i decorada amb dibuixos acolorits.

Motor elèctric

Receptor que transforma l'energia elèctrica en moviment, és a dir, en energia mecànica.

Motor tèrmic

Màquina motriu que utilitza l'energia tèrmica de materials combustibles com ara el carbó, la fusta, el gas, la gasolina, etc. i la transformen en energia mecànica capaç de realitzar treball, gràcies a una reacció química de combustió. Poden ser de combustió interna o externa, segons que la combustió tingui lloc a l'interior de la mateixa màquina o a l'exterior.

Multimèdia

Terme utilitzat en informàtica per referir-se al programari, maquinari o suport informàtic que combina diversos mitjans tècnics de comunicació d'informació text, gràfics, imatges, etc.


Multímetre

Aparell de mesura de la tensió i la intensitat d'un circuit elèctric.

Musclera

Tipus d'instal·lació utilitzada en l'aqüicultura. Té forma de gàbia, està destinada a la cria de musclos i se situa a mar obert.


Pàgina:  1  2  3  4  5  (Següent)
  TOTES