Glossari de Tecnologia


Glossari de Tecnologia


Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina: (Anterior)   1  2  3  4  5  6  (Següent)
  TOTES

E

Electroimant

És un imant artificial temporal, ja que només actua com a imant quan hi circula el corrent elèctric. Està format per una bobina i un nucli de ferro.

Electromagnetisme

És la ciència que estudia la relació entre el corrent elèctric i els camps magnètics.

Electrònica

Part de la ciència i de la tècnica que tracta de l'estudi dels electrons i de les seves aplicacions en el tractament i la transmissió d'informació.

Element constructius d'un habitatge

Cadascun dels elements que formen part de la construcció dels habitatges i que pot classificar-se en un dels grups següents fonaments, estructura, cobertes, tancaments, instal·lacions, revestiments i acabats.

Element terminal d'un robot

Eina o dispositiu que es troba a l'extrem de l'estructura a fi de realitzar la tasca que tingui encomanada el robot.

Embotició

Conformació plàstica que consisteix a deformar una planxa o xapa metàl·lica, situada entre dues matrius amb la forma negativa de la peça que es vol obtenir, per l'aplicació d'una pressió. L'embotició és adequada per obtenir peces de poc gruix en forma d'envàs o de recipient amb fondària.

Emissor

Origen de la informació.

Empresa

Organització de caràcter econòmic que, generalment amb un afany de lucre, es dedica a la producció, distribució o comercialització de béns i serveis.

Empresari

Persona (física o jurídica) que dirigeix, organitza i és responsable d'una empresa.

Encadellat

Peça prismàtica foradada, però més ampla i prima que les totxanes. És lleugera i té cantells longitudinals, l'un amb un golc i l'altre amb un cadell, que fa que es puguin acoblar lateralment.

Pàgina: (Anterior)   1  2  3  4  5  6  (Següent)
  TOTES