Glossari de Tecnologia


Glossari de Tecnologia


Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina:  1  2  3  4  5  6  (Següent)
TOTES

E

Economia d'autoconsum

Economia en la qual els productes es produeixen i es consumeixen dins d'una petita comunitat autosuficient.

Economia de mercat

Economia en la qual el productor no genera productes per satisfer el seu consum, sinó per vendre'ls al mercat.

Edulcorant

Additiu que aporta gust dolç.

Efecte d'hivernacle

Fenomen provocat pel CO2 i altres gasos que s'alliberen a l'espai en l'ús de diferents combustibles. Els gasos creen una capa que fa que la radiació solar que reflecteix la superfície terrestre no pugui sortir de l'atmosfera, la qual cosa provoca una elevació de temperatura del planeta que pot tenir greus efectes climàtics.

Eina

Objecte o instrument manual que serveix per realitzar alguna operació específica sobre els materials. Hi ha eines manuals, que s'utilitzen amb la força del nostre cos, com ara el martell, i màquines eina, que s'utilitzen amb l'ajuda de motors, com ara la serra elèctrica.

Eix d'un mecanisme

És un suport fix cilíndric sobre el qual gira una roda, una politja, etc.

Elaboració

Procés de transformació de matèries primeres en productes elaborats.

Elasticitat

És la propietat que tenen els materials de recuperar la seva forma original després d'haver estat deformats per un esforç.

Electricitat

Es una de les fonts d'energia més importants, sense la qual no ens seria possible gaudir dels avantatges d'una societat desenvolupada.

Electró

Partícula elemental de l'àtom amb càrrega negativa i que giren en òrbites el·líptiques entorn del nucli.

Electroimant

És un imant artificial temporal, ja que només actua com a imant quan hi circula el corrent elèctric. Està format per una bobina i un nucli de ferro.

Electromagnetisme

És la ciència que estudia la relació entre el corrent elèctric i els camps magnètics.

Electrònica

Part de la ciència i de la tècnica que tracta de l'estudi dels electrons i de les seves aplicacions en el tractament i la transmissió d'informació.

Element constructius d'un habitatge

Cadascun dels elements que formen part de la construcció dels habitatges i que pot classificar-se en un dels grups següents fonaments, estructura, cobertes, tancaments, instal·lacions, revestiments i acabats.

Element terminal d'un robot

Eina o dispositiu que es troba a l'extrem de l'estructura a fi de realitzar la tasca que tingui encomanada el robot.

Embotició

Conformació plàstica que consisteix a deformar una planxa o xapa metàl·lica, situada entre dues matrius amb la forma negativa de la peça que es vol obtenir, per l'aplicació d'una pressió. L'embotició és adequada per obtenir peces de poc gruix en forma d'envàs o de recipient amb fondària.

Emissor

Origen de la informació.

Empresa

Organització de caràcter econòmic que, generalment amb un afany de lucre, es dedica a la producció, distribució o comercialització de béns i serveis.

Empresari

Persona (física o jurídica) que dirigeix, organitza i és responsable d'una empresa.

Encadellat

Peça prismàtica foradada, però més ampla i prima que les totxanes. És lleugera i té cantells longitudinals, l'un amb un golc i l'altre amb un cadell, que fa que es puguin acoblar lateralment.

Encenalls

Restes que es desprenen quan es llima fusta.

Encofrat

Gran motlle de fustes que se subjecten amb suports metàl·lics i on s'introdueixen, primer, les barres d'acer corrugat i, després, el formigó en pasta fins a omplir-lo, per tal d'obtenir estructures de formigó armat.

Energia eòlica

Es basa en l'aprofitament del moviment i la força dl vent per realitzar un treball o per generar electricitat.

Energia geotèrmica

És la que prové de l'energia de l'interior de la Terra i que es manifesta en forma de calor. S'utilitza, fonamentalment, aprofitant la calor de les aigües subterrànies mitjançant bescanviadors de calor.

Energia mareomotriu

Font de energia que aprofita el moviment d'un gran flux d'aigua durant les marees.

Energia no renovable

Provenen de fonts d'energia que trobem a la Terra en quantitat limitada i, per tant, són exhauribles. Per exemple el petroli, el carbó, etc.

Energia renovable

Prové de fonts energètiques que es renoven en un període prou curt i de les quals n'hi ha reserves il·limitades, com ara les que provenen del Sol, del vent, etc.

Enganxada

Tècnica emprada per fer les unions amb adhesius.

Engranatge

Sistema constituït per rodes dentades, de manera que les dents d'una s'insereixen dins de l'altra. S'utilitzen en casos que es necessita una transmissió exacta, per transmetre esforços elevats o bé per transmetre esforços elevats i variar la velocitat de sortida

Ensucrat o almívar

Mètode que consisteix a tenir els aliments, normalment la fruita, en una solució saturada de sucre després d'haver-los esterilitzat per mitjà de la cocció. Es conserven per aquest procediment les confitures i les melmelades.

Envà

Tancament que separa espais interior de l'habitatge.

Envàs

Recipient dins del qual es posa el producte per conservar-lo, protegir-lo i transportar-lo. També té una funció comercial, ja que millora la presentació dels aliments i els fa més apetitosos i atractius.

Envasament

Acció d'envasar els productes, abans que arribin al mercat, per tal de protegir-los o, simplement, per fer-los més atractius.

Envasament al buit

Tècnica que es basa en l'eliminació de l'aire a l'hora d'envasar els aliments a fi d'evitar l'acció dels agents oxidants. És una tècnica cada cop més utilitzada, especialment en alguns productes com ara els embotits.

Esbós

Dibuix fet a mà alçada sense seguir cap pauta.

Esbrancar

Treure totes les branques d'un arbre.

Escaire

Eina que serveix per mesurar i tirar línies que formen angles rectes o bé per verificar si les peces han estat correctament tallades o col·locades formant un angle recte. S'utilitza amb el llapis, el retolador o amb la punta de marcar.

Escala gràfica

És la proporció que existeix entre les mides del dibuix d'un objecte i les que té o ha de tenir a la realitat. Existeixen tres tipus d'escala l'escala de reducció, l'escala natural i l'escla d'ampliació.

Escalfador

Aparell que utilitza el poder calorífic dels combustibles o l'energia elèctrica per escalfar l'aigua.

Escorxador

Lloc destinat a sacrificar i escorxar el bestiar.

Escull artificial

Estructura de formigó i acer que se submergeix al fons marí a prop de la costa.

Escull de producció

Tipus d'escull artificial que fa la mateixa funció que les roques naturals, ofereix forats i racons on es poden instal·lar els peixos i altres animals per fer la cria i protegir-se dels depredadors.

Escull de protecció

Tipus d'escull artificial que impedeix la tècnica de l'arrossegament, ja que provoca que les xarxes de pesca es trenquin quan es practica en fons marins inferiors a 50 m, ja que l'arrossegament està prohibit en aquesta fondària.

Esforç de cisallament o tallant

Efecte que es produeix quan dues forces oposades es concentren en una mateixa part i són prou grans per vèncer la resistència que ofereix el material que està compost l'element.

Esforç de compressió

Efecte que es produeix quan les forces que actuen sobre un objecte van en la mateixa direcció però són oposades i tendeixen a aixafar-lo o escurçar-lo.

Esforç de flexió

Efecte que es produeix quan les forces o les càrregues que actuen sobre una peça s'apliquen contra el seu eix longitudinal i tendeixen a corbar-la.

Esforç de tracció

Efecte que es produeix quan dues forces de sentit contrari actuen sobre un cos i tendeixen a estirar-lo o allargar-lo.

Esforça de torsió

Efecte de l'acció de les forces que fa que un cos giri o es torci.

Eslastòmers

Plàstic que té un comportament elàstic. Per exemple, són elastòrmers el poliuretà, el neoprè, etc.

Espectre electromagnètic

Conjunt d'intervals o bandes de freqüència de les ones electromagnètiques emprades per a les telecomunicacions.

Esquema elèctric

Representació gràfica del circuit, en la qual es mostren les connexions dels diferents elements representats per símbols.

Estabilitzador

Additiu que manté l'aspecte i la textura del producte.

Estampació

Acció d'aplicar a un teixit blanc o tenyit llis unes pastes colorants, anomenades colors, formant un dibuix.

Estanyada

Procediment que consisteix a submergir peces d'acer dins d'estany líquid, de manera que un cop s'extreuen els queda dipositada a sobre una capa d'estany que actua de protectora contra la corrosió.

Esterilització

Procés pel qual s'eliminen tot tipus de bacteris. Els aliments se sotmeten, dins del seu envàs, a temperatures que oscil·len entre els 110ºC i els 140ºC, durant uns quants segons o minuts. Una nova tècnica d'esterilització és el tractament UHT.

Estructura

Conjunt d'elements units entre ells, la funció bàsica dels quals és suportar forces.

Estructura d'una construcció

Element constructiu destinar a suportar tots els esforços de l'edifici i a transmetre'ls als fonaments per tal que siguin compensats.

Existència

Quantitat de producte ja fabricat i de primeres matèries que hi ha als magatzems.

Extrusió de plàstics

Mètode de conformació de plàstics amb el qual s'obtenen objectes amb forma allargada i amb una secció uniforme.

Pàgina:  1  2  3  4  5  6  (Següent)
TOTES