Glossari de Tecnologia


Glossari de Tecnologia


Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina:  1  2  3  (Següent)
TOTES

B

Baixant

Canonada vertical que recull les aigües de derivacions, vàters i teulades.

Balanç

És una forma de presentar la informació sobre la situació econòmica (patrimonial) d'una empresa en un moment concret.

Barrina

Eina que serveix per fer petits forats a la fusta i altres materials tous així com per iniciar el forat per on ha de passar un vis, tot de forma manual.

Base de dades

Conjunt de dades, organitzades i relacionades entre si, que tenen com a objectiu fonamental facilitar el tractament de la informació de manera sistemàtica, fàcil i ràpida.

Batà obridor

Màquina que s'utilitza per obrir les bales i netejar les fibres i barrejar les de diferents partides.

Bé de consum

Bé econòmic que satisfà directament una necessitat. Els CD en podria ser un exemple.

Bé de producció

Bé econòmic que ha estat utilitzat com a matèria primera per una indústria i ha estat transformat en un altre producte. Les totxanes en són un exemple.

Bé econòmic

Producte material.

Benefici d'un producte

És el total de diners que vol guanyar l'empresa un cop hagi venut el producte i pagat els costos de producció.

Béns

Elements patrimonials tangible que posseeix l'empresa i que es poden vendre com ara els productes elaborats, o que permeten la producció, com ara els terrenys, els edificis, etc.

Bestiar avícola

Bestiar format per les aus de corral com les gallines, els pollastres, les oques, els ànecs, els indiots?

Bestiar boví

Bestiar format per vaques, vedells i bous.

Bestiar oví

Bestiar format per les ovelles i les cabres.

Bestiar porcí

Bestiar format pels porcs.

Biga

Peça resistent, generalment de forma prismàtica i massissa o constituïda per un o més perfils, més llarga que ampla, que serveix per suportar càrregues.

Biomassa

Massa total de la matèria viva existent en un moment determinat a la Terra. Des del punt de vista energètic, és la matèria orgànica d'origen vegetal o animal, obtinguda de manera natural o procedent de les seves transformacions artificials, de la qual se'n pot extreure energia útil.

Bit

Sigles de Binary digit. Unitat d'i
nformació bàsica.

Bobina

Component format per un conductor elèctric aïllat i enrotllar sobre una superfície cilíndrica que serveix per crear un camp magnètic quan un corrent elèctric hi circula. Si connectem els extrems dels conductors a una pila, els camps magnètics creats per cada espira se sumen a l'interior de la bobina i el resultat és un camp magnètic similar al d'un imant rectangular, amb un pol nord en un extrem i un ol sud a l'altre

Bombona

Recipient d'acer que emmagatzema el gas a pressió en estat líquid.Boques d'un cargol de banc Són les dues peces superiors del cargol de banc que serveixen per subjectar el material o la peça sobre la qual es vol treballar. Sempre n'hi ha una de fixa i una altra de mòbil.Bronze Metall de color ataronjat i lluent, que s'obté de l'aliatge entre el coure i l'estany. És menys conductor i corrosiu i més resistent i dur que el coure.

Boques d'un cargol de banc

Són les dues peces superiors del cargol de banc que serveixen per subjectar el material o la peça sobre la qual es vol treballar. Sempre n'hi ha una de fixa i una altra de mòbil.

Bronze

Metall de color ataronjat i lluent, que s'obté de l'aliatge entre el coure i l'estany. És menys conductor i corrosiu i més resistent i dur que el coure.

Bugia

Element situat a la culata del motor, encarregat de provocar l'explosió

Bus

Cable encarregat de comunicar i intercanviar la informació entre els diferents dispositius informàtics.

Pàgina:  1  2  3  (Següent)
TOTES