Glossari de Tecnologia


Glossari de Tecnologia
Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina: (Anterior)   1  2  3  4  5  6  7
  TOTES

A

Autòmat programable o PLC

És un equip electrònic, programable amb llenguatges específics, dissenyat per controlar processos industrials.

Avaluació

És la tercera i última de les fases d'un procés tecnològic. L'avaluació ens permet determinar si el problema ha estat resolt o la necessitat ha estat satisfeta i comprovar si es compleixen les condicions que s'havien fixat a l'hora de definir el problema. A partir de l'avaluació també s'originen idees per millorar la solució, que tornaran a posar en marxa nous processos tecnològics.

Avaluació d'un projecte tecnològic

Determina si el problema ha estat resolt o la necessitat ha estat satisfeta.

Avantatge mecànic

Mesura que relaciona la resistència que pot contrarestar una màquina simple amb la força que cal aplicar-hi.


Pàgina: (Anterior)   1  2  3  4  5  6  7
  TOTES