Glossari de Tecnologia


Glossari de Tecnologia
Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina:  1  2  3  4  5  6  7  (Següent)
  TOTES

A

Acer

Aliatge de ferro i carboni. És un material magnètic, dur, tenaç, molt resistent i plàstic, encara que propens a la corrosió.

Acer al carboni

Tipus d'acer més comú. Conté bàsicament ferro i carboni i s'utilitza per construccions metàl·liques com estructura d'edificis, ponts, carrosseries, etc.

Acer aliat

Tipus d'acer que conté, a més del ferro i el carboni, altres metalls. S'usa en aplicacions especials.

Acer corrugat

Barra d'acer rodona que presenta relleus a la superfície a fi d'augmentar l'adherència amb el formigó quan s'introdueix en aquest material per formar el formigó armat.

Acer inoxidable

Acer aliat que conté, a més del ferro i el carboni, crom i níquel que el fan resistent a l'oxidació.

Acidificació

Procediment que consisteix a conservar els aliments dins d'una solució àcida, generalment vinagre. El medi àcid elimina i retarda considerablement la proliferació dels gèrmens patògens. L'oli també és utilitzat com a conservant.

Acoblament

Procés pel qual s’adapten diferents dispositius o subsistemes, i que té l’objectiu que les pèrdues energètiques (pèrdua del nivell dels senyals) siguin mínimes.

Acotar

Posar un conjunt de línies auxiliars o cotes en un dibuix per tal d'indicar-ne les dimensions.

Actuador d'un automatisme

Element final que fa una acció sobre el procés i que pot provocar accions com increments de temperatura, canvis de moviment, etc.

Acumulador

Generador de corrent continu que es pot recarregar

Addició deconservants químics

Tècnica que consisteix a afegir substàncies químiques als aliments envasats, per facilitar-ne la conservació. Estan codificats en lletres i números i és obligatori que figurin especificats als envasos, ja sigui pel seu nom, o bé pel codi.

Additiu

Substància d'origen natural o artificial que s'utilitza en petites quantitats en la preparació dels aliments per modificar-ne les característiques organolèptiques o millorar-ne el procés d'elaboració i/o conservació.

Adhesiu

Substància capaç de mantenir unides les superfícies de dos sòlids en contacte i garantir una determinada resistència de la unió. Són adhesius les coles, les pegues i les gomes d'enganxar.

Admitància

Paràmetre dels circuits elèctrics i electrònics relacionat amb l’invers de la impedància.

Adobatge

Procés pel qual es nodreix la terra mitjançant adobs, que poden ser orgànics, com els fems dels animals, i el compost (matèria vegetal descomposta); també es fan servir els minerals com ara els fosfats, els nitrats o altres compostos químics que aportin nutrients.

Adreça d'IP

Codi numèric que identifica cada ordinador connectat a la xarxa Internet.

Aerogenerador

Aeroturbina de funcionament ràpid que es caracteritza per tenir un rotor amb tres pales. S'utilitza per produir electricitat, acoblant un generador elèctric al rotor.

Aeromotor

Aeroturbina de funcionament lent que es caracteritza per un rotor format de nombroses pales i que proporciona poca potència. S'utilitza sobretot per al bombejament d'aigua dels pous.

Aeroturbina

Màquina eòlica que transforma l'energia cinètica del vent en energia mecànica.

Aglomerat

Material en pols que, barrejat amb aigua, adquireix plasticitat i després d'un temps de presa (enduriment gràcies a canvis físics i químics) es tornen consistents. Es caracteritzen per ser capaços d'unir altres materials. Ho són, per exemple, el ciment, el guix i la calç.

Agricultura

Activitat que comprèn totes les tècniques que ens permeten obtenir les matèries primeres d'origen vegetal.

Agricultura ecològica

Tipus de conreu incipient, més respectuós amb el medi ambient i que evita l'esgotament de recursos i la utilització de productes químics no naturals, com ara adobs, insecticides i fungicides.

Aigua potable

Aigua que és adequada per a l'alimentació i no produeix alteracions a l'organisme.

Aigües residuals domèstiques

Aigua que arrossega residus diversos generats pel metabolisme humà i les activitats domèstiques.

Aïllant

Material que s'oposa al pas del corrent elèctric ja que ofereix gran resistència. Per exemple, els plàstics són grans aïllants.

Aïllant tèrmic

Material que s'oposa al pas de la calor.

Aixeta

Dispositiu manual amb què es regula el cabal d'aigua en els punts d'utilització.

Ajustar

Donar a una peça les dimensions definitives de la manera més exacta possible.

Albarà

Document mercantil que confecciona l'empresa que subministra el material i que recull la informació relativa al lliurement del material o mercaderies. Reflecteix la quantitat i el tipus de material subministrat i el signa, en prova de conformitat, la persona que rep les mercaderies.

Alçat

Dibuix de la vista des del davant d'un objecte en un sistema de projeccions.

À

Àlgebra de Boole

Conjunt de lleis i postulats que permeten fer operacions lògiques amb les variables binàries.

A

Aliatge

Barreja d'un metall, anomenat metall base, amb altres metalls o elements químics per millorar les propietats dels metalls purs. Per exemple, l'acer és un aliatge de fero amb carboni.

Alicates

Eina que serveix per subjectar peces de petites dimensions o per doblegar i donar forma a certs materials, com ara el filferro, la làmina metàl·lica, etc.

Alicates de tall

Eina molt versàtil ja que n'hi ha de molts tipus i serveix per a moltes operacions. La majoria d'alicates tenen una zona de tall per tallar filferro, cables i claus prims.

Aliment

Substància o producte que ingerim i que ens proporciona l'energia i els compostos químics indispensables per al bon funcionament del nostre organisme.

Aliment elaborat

Aliment que consumim després que hagi estat sotmès a un procés de transformació.

Aliment fresc

Aliment que consumim directament tal com s'obté.

Alimentació intensiva

Alimentació duta a terme a les granges, mitjançant el farratge o el pinso.

Alternador

1. Màquina en la qual s'obté corrent altern a partir de l'energia mecànica.
2. Generador electromagnètic de corrent altern


Alumini

És el metall més abundant a l'escorça terrestre. Té un color platejar i lluent, és molt lleuger, bon conductor de la calor i de l'electricitat, resistent a la corrosió (excepte en aigua salada), dúctil i mal·leable. No és gaire resistent als esforços mecànics i és tou.

Amperímetre

Aparell de mesura de la intensitat d'un circuit elèctric.

Amplitud d'ona

Indica el valor màxim de la vibració o oscil·lació.

Antiaglomerant

Additiu que evita que els productes en pols, per exemple, s'endureixin i facin grumolls.

Antioxidant

Additiu que retarda l'oxidació dels greixos dels aliments i així evita que tinguin mal gust, facin pudor o perdin el valor nutritiu.

Aparell de comandament

Operador elèctric que serveix per governar o controlar els circuits.

Aparell sanitari

Element que facilita la higiene personal i les tasques de neteja amb les condicions higièniques i sanitàries adequades.

Aplicació de calor

Sistema de conservació que es basa en el tractament tèrmic dels aliments, per tal d'eliminar els gèrmens actius que els malmeten. Són molt usats amb la llet i els sucs. Els més importants són la pasteurització i l'esterilització.

Aprest

Cadascun dels processos a què són sotmesos els productes tèxtils per tal de facilitar-ne la posterior elaboració o per comunicar-los l'aspecte, el tacte o altres propietats necessàries per a la venda o l'ús final.

Aqüicultura

Tècnica pesquera que consisteix en la cria i engreix de peixos, mol·luscs o crustacis en instal·lacions adequades fins que adquireixen la grandària comercial.

Arada

Ganiveta grossa amb forma corbada que s'utilitza per llaurar la terra.

Aranya

Peça que, amb el seu moviment de rotació, torç la metxa i l'enrotlla a la bobina.

Arbre d'un mecanisme

És una barra, generalment cilíndrica, que gira i transmet un moviment de rotació.

Aresta

Línies que delimiten el contorn de la cara d'un objecte i, per tant, la seva forma geomètrica.

Aromatitzant

Additiu que proporciona aroma.

Arqueta sifonal

Punt de connexió de la xarxa de sanejament amb la claveguera i que serveix de tancament hidràulic i impedeix que les pudors entrin a les cases pels desguassos.

Artesania

És la producció d'objectes fets a mà que, en general, no segueix un procés de fabricació industrial.


Arxiu executable o programa

Els arxius executables o programes del gestor de base de dades indiquen a l'ordinador com ha d'efectuar les diferents operacions sobre l'arxiu de dades.

Arxiu o fitxer de dades

Arxiu informàtic que conté una estructura de dades relacionades entre si, i que es troba en la memòria secundària. Pot contenir textos, imatges, fórmules, etc.

Aspersió

Tècnica de reg semblant a la pluja natural. Utilitza uns aparells anomenats aspersors que reben l'aigua a pressió per mitjà d'unes mànegues o canonades i la llencen pertot arreu al voltant seu en forma de pluja.

Autoedició

Possibilitat que un usuari, amb un equip informàtic i un programa específic, pugui dur a terme totes les operacions necessàries per a la realització d'un document imprès amb una qualitat de presentació professional.

Autòmat programable o PLC

És un equip electrònic, programable amb llenguatges específics, dissenyat per controlar processos industrials.

Avaluació

És la tercera i última de les fases d'un procés tecnològic. L'avaluació ens permet determinar si el problema ha estat resolt o la necessitat ha estat satisfeta i comprovar si es compleixen les condicions que s'havien fixat a l'hora de definir el problema. A partir de l'avaluació també s'originen idees per millorar la solució, que tornaran a posar en marxa nous processos tecnològics.

Avaluació d'un projecte tecnològic

Determina si el problema ha estat resolt o la necessitat ha estat satisfeta.

Avantatge mecànic

Mesura que relaciona la resistència que pot contrarestar una màquina simple amb la força que cal aplicar-hi.


Pàgina:  1  2  3  4  5  6  7  (Següent)
  TOTES