dijous, 9 juliol 2020, 00:04
lloc: Moodle Institut Sa Palomera
Curs: Moodle Institut Sa Palomera (Moodle Institut Sa Palomera)
Glossari: Glossari d'Informàtica
S

SMTP

Protocol Simple de Transferència de Correu. És definit en STD 10, RFC 821, i s'usa per a la transferència de correu electrònic entre computadores. És un protocol de servidor a servidor, de manera que per a poder llegir els missatges s'han d'utilitzar altres protocols.

Sniffer (Husmeador)

Programa que busca una cadena numèrica o de caràcters en els paquets que travessen un node amb l'objectiu d'aconseguir alguna informació i normalment s'usa amb fins il·legals

SNMP

Acrònim de Simple Network Management Protocol. Protocol estàndard per a l'administració de xarxa en Internet. Pràcticament tots els sistemes operatius, routers, switches, mòdems cable o ADSL mòdem, firewalls, etc. s'oferixen amb aquest servei.

Spam

Enviament massiu, indiscriminat i no sol·licitat de publicitat a través de correu electrònic.

Spiders (o aranyes)

El més conegut és Google encara que també es troben aquí Altavista, Alltheweb, Mamma, MetaCrawler i altres. Cadascun consisteix en un programari i milers de servidors que rastregen tota la Internet baixant i guardant totes les pàgines que troben. El text de cada pàgina és "desarmat" i allotjat en una base de dades relacional. En un procés òbviament molt més complex que ho ara explicat, es correlaciona cada paraula (o grups de paraules) amb les adreces %[URL's] de les pàgines. Quan el navegant pregunta mitjançant una o diverses paraules, els servidors del spider situen aquestes paraules en les seves bases de dades i informen el llistat d'URL's que responen a la consulta. O sigui que això equival a una recerca en el text complet de la pàgina emmagatzemada. Tot es fa electrònicament. Ja sigui trobar, baixar i desarmar les pàgines com després trobar i informar les coincidències. Perquè el navegant pugui conèixer de quin es tracta un cert link, el spider li mostra una "descripció" que és un tros de text tallat de la pàgina als voltants de les paraules clau que s'han utilitzat en la recerca.

Spyware

Els Spywares o arxius espies són unes diminutes aplicacions l'objectiu de les quals és l'enviament de dades del sistema on estan instal·lats, mitjançant la utilització subrepticia de la connexió a la xarxa, a un lloc exterior, el qual en general resulta ser una empresa de publicitat d'Internet. Aquestes accions són portades a terme sense el coneixement de l'usuari.

SQL

Structured Query Language -- És un llenguatge especialitzat de programació que permet realitzar consultes (queries) a bases de dades. La majoria de les aplicacions de bases de dades complexes i moltes altres més petites poden ser manejades usant SQL. És un llenguatge de programació interactiu i estandarditzat per a extreure informació i actualitzar una base de dades.
Els origenes del SQL estan lligats als de les bases de dades relacionales. En 1970 Codd proposa el model relacional i associat a aquest un sublenguaje d'accés a les dades basat en el càlcul de predicats. Basant-se en aquestes idees els laboratoris de IBM defineixen el llenguatge SEQUEL (Structured English QUEry Language) que més tard seria àmpliament implementat pel SGBD experimental System R, desenvolupat en 1977 també per IBM. No obstant això, va anar Oracle qui ho va introduir per primera vegada en 1979 en un programa comercial.
El SEQUEL acabaria sent el predecessor de SQL.

Squid

Servidor caché/proxy (HTTP, FTP, WAIS i Gopher) d'alta capacitat i rendiment, amb codi font obert, molt utilitzat en entorns Unix i servidors dedicats.

SSL

Secure Socket Layer -- Protocol creat per Netscape amb la finalitat de fer possible la transmissió xifrada i segura d'informació a través de la xarxa degut al fet que només el servidor i el client podran entendre un determinat text. Utilitza una clau de 50 fins a 128 bits.

Subject (assumpte)

Línia que compon la capçalera d'un missatge de correu electrònic la qual està destinada a descriure en unes poques paraules el contingut d'aquest missatge i s'aconsella utilitzar-la per a fer més fàcil al destinatari el maneig del correu rebut.

SUO

Utilitat UNIX que possibilita delegar privilegis d'administrador a certs usuaris i per a certes tasques concretes. Es tracta d'un programa molt útil que permet atorgar privilegis especials molt específics sense proporcionar la clau d'administrador.

Sysop

System Operator -- Persona responsable del funcionament d'un sistema o d'una xarxa.
T

T-1

Una línia dedicada capaç de transferir dades a 1,544,000 bits ? per-segon. Teòricament una T-1 a la seva màxima capacitat de transmissió transporta un megaoctet en menys de 10 segons. No obstant això, això no és prou ràpid per a pantalles completes amb moviment general, per a les quals es requereix almenys 10,00,000 bits- per-segon. Una T-1 és el mitjà més ràpid comunament usat per a realitzar connexions a Internet.

T-3

És una connexió a través d'una línia commutada capaç de transmetre dades a 44,736,000 bits per segon. Això és més que suficient per a desplegar video en pantalla completa amb moviment continu.

Talk

Protocol que permet a dues persones connectades a terminals situades en dos llocs distints, comunicar-se per escrit en temps real. És molt rudimentari i usat per a missatges breus, en la seva majoria xarxes unix/linux. Si no és necessari, preferiblement tancar el port 518 de talk

TCP

(Transmission Control Protocol) Protocol de Control de Transmissió. Forma de comunicació bàsica d'Internet la qual fa possible que qualsevol tipus d'informació (missatges, gràfics o àudio) viatge en forma de paquets sense que aquests es perdin i seguint qualsevol ruta possible.

Teclat estès

És el qual té 101 o 102 tecles. Les primeres computadores personals tenien un teclat que incorporava lletres, nombres i signes, amb una mica més de 80 tecles, al seu costat, es va incorporar el conjunt de tecles de nombres, pel que va rebre la nova denominació.

Telnet

Servei d'internet amb el qual un usuari es pot connectar de forma remota a altra computadora, com si es fes des d'un terminal local, usualment pel port 23 . És preferible usar altres programes més actualitzats com ssh2, ja que telnet té vulnerabilitats.

Terabyte (TB)

Unitat de mesura de la capacitat de memòria i de dispositius d'emmagatzematge informàtic (disquet, disc dur, CDROM, etc.) equivalent a una mica més de mil bilions de bytes, concretament 1,024 (2^40). Es destaca que encara no s'han desenvolupat memòries d'aquesta capacitat encara que si dispositius d'emmagatzematge.

Token Passing

Protocol utilitzat en xarxes Arcnet i Token Ring el qual està basat en un esquema lliure de col·lisions, atès que el senyal (token) viatja d'un node o estació al següent node. Amb això es garanteix que totes les estacions tindran la mateixa oportunitat de transmetre i que un només paquet viatjarà alhora en la xarxa.

Topologia de Xarxa

Es refereix a com s'establix i es cablea físicament una xarxa. L'elecció de la topologia afectarà la facilitat de la instal·lació, el cost del cable i la confiabilidad de la xarxa. Existeixen tres topologies principals de xarxa anell, bus i estrella.
  • Topologia d'Anell.Topologia on les estacions de treball es connecten físicament en un anell, acabant el cable en la mateixa estació d'on es va originar.
  • Topologia de bus. On totes les estacions es connecten a un cable central cridat "bus". Aquest tipus de topologia és fàcil d'instal·lar i requereix menys cable que la topologia d'estrella.
  • Topologia d'Estrella. Topologia on cada estació es connecta amb el seu propi cable a un dispositiu de connexió central, ja sigui a un servidor d'arxius o un repetidor.
U

UDP

UDP

Protocol de Datagramas d'Usuari. Protocol que no demana confirmació de la validesa dels paquets enviats per la computadora emissora. Aquest protocol és actualment usat per a la transmissió de so i vídeo a través d'Internet. El UDP està dissenyat per a satisfer necessitats concretes d'ample de banda i com no reenvía les dades perdudes, és ideal per al tràfic de veu digitalitzada degut al fet que un paquet perdut no afecta la qualitat del so. Entre les aplicacions que utilitzen aquest protocol trobem a Real Àudio.
 

UMTS

Sistema multimèdia de banda ampla que suportarà tot el que actualment pot oferir la tecnologia amb o sense fils de manera que facilitarà informació, imatges i gràfics directament als usuaris.

Unicast

Comunicació establerta entre un sol emissor i un sol receptor en una xarxa.

Unitat Aritmètic / Lògica

Aquesta unitat realitza càlculs (suma, resta, multiplicació i divisió) i operacions lògiques (comparances). Transfereix les dades entre les posicions d'emmagatzematge. Té un registre molt important conegut com: Acumulador ACC AL realitzar operacions aritmètiques i lògiques, la UAL mou dades entre ella i l'emmagatzematge. Les dades usades en el processament es transfereixen de la seva posició en l'emmagatzematge a la UAL. Les dades es manipulen d'acord amb les instruccions del programa i regressen a l'emmagatzematge. Degut al fet que el processament no pot efectuar-se en l'àrea d'emmagatzematge, les dades han de transferir-se a la UAL. Per a acabar una operació pot succeir que les dades passin de la UAL a l'àrea de almacenamient o diverses vegades.

Unitat de control

És en essència la qual governa totes les activitats de la computadora, així com el CPU és el cervell de la computadora, es pot dir que la UC és el nucli del CPU. Supervisa l'execució dels programes Coordina i controla al sistema de còmput, és a dir, coordina activitats d'I/S. Determina que instrucció s'ha d'executar i posa a disposició les dades demanades per la instrucció. Determina on s'emmagatzemen les dades i els transfereix des de les posicions on estan emmagatzemat. Una vegada executada la instrucció la Unitat de Control ha de determinar on posarà el resultat per a sortida o per al seu ús posterior.
 

Unitat de Paquet

Petit programa situat entre la targeta de xarxa i el programa de TCP de manera que proporciona un interfície estàndard que els programes poden usar com si es tractés d'una unitat de disc.

Unitat Màxima de Recepció (MRU)

Es refereix a la màxima grandària del paquet de dades per a alguns protocols d'Internet.

Unitat Màxima de Transmissió (MTU)

Màxima grandària del paquet de dades en protocols IP com l'ESLIP.

UNIX

Sistema operatiu especialitzat en capacitats de multiusuario i multitarea. Va ser la base inicial d'Internet. Entre les seves característiques més importants es troben: Redireccionamiento d'Entrada/Sortida
Alta portabilidad a l'estar escrit en llenguatge C, el que ho fa independent del maquinari.
Interface simple i interactiu amb l'usuari Els seus components bàsics són:
Kernel Part del sistema operatiu que resideix permanentment en memòria. Dirigeix els recursos del sistema, memòria, I/S d'arxius i processos. Shell Intèrpret de comandos. Interpreta i activa els comandos o utilitats introduïts per l'usuari. És un programa ordinari (executable) la particularitat del qual és que serveix de interface entre el Kernel i l'usuari. És també un llenguatge de programació (similar al C), i com a tal permet l'usar variables, estructures sintàctiques, entrades/sortides etc.
Programes La shell és un cas especial de programa. Són programes que són parts estàndard d'Unix (comandos de sistema, utilitats, etc), programes d'usuari (compilats) i shell scripts (comandos i sentències interpretades per una shell). Per a més info. faci clic aqui

Unix to Unix Decoding (UUDECODE)

Programa utilitzat per a convertir arxius ASCII (arxiu de text) enviats per correu electrònic (codificats amb UUENCODE), a un format binari.

Unix to Unix Encoding (UUENCODE)

Mètode per a convertir arxius binaris a format ASCII (arxiu de text) perquè puguin ser enviats via correu electrònic. En els últims anys està sent substituït per programes tipus ZIP que són més eficients des del punt de vista de la compressió de les dades.

URL

Acrònim de Uniform Resource Locator. Localizador Uniforme de Recurs. És el sistema d'adreces en Internet. La manera estàndard d'escriure l'adreça d'un lloc especifico o part d'una informació en el Web. L'URL està conformat per
a) El protocol de servei (http://);
b) El nom de la computadora (www.panamacom.com); i
c) El directori i l'arxiu referit.

USB

Universal Serial Bus - Estàndard utilitzat en les PCs amb la finalitat de reconèixer els dispositius maquinari (impressora, teclat, etc.) i posar-los en funcionament de forma ràpida i senzilla. Elimina la necessitat d'instal·lar adaptadors en la PC.

Usenet

Sistema de xarxes que transmet milers de grups de notícies en forma de fòrums de xerrada globals i públics sobre molts temes diversos. Actualment Usenet transmet més de 14.000 grups de notícies sobre els més diversos tòpics.

Usuari

Persona que té un compte en una determinada computadora per mitjà de la qual pot accedir als recursos i serveis que oferix una xarxa. Un usuari que resideix en una determinada computadora té una adreça única de correu electrònic.

Utilitari

Programa dissenyat per a realitzar una funció particular, problemes molt enfocats o relacionats amb el maneig de sistema de computadora.
V

V42

V42.bis.Protocol de detecció d'errors i comprensió de dades que pot millorar la velocitat d'un enllaç via mòdem fins a en un 400%.

VBScript

Virtual Basic Script. Llenguatge de programació per a WWW desenvolupat per Microsoft. Es destaca que VBScript i Javascript de Netscape són molt similars.

VERONICA

Very Easy Rodent Oriented Net-wide Index to Computerized Arxivis -- Desenvolupat en la Universitat de Nevada, Veronica és una base de dades constantment actualitzada de noms de gairebé tots els menús de milers de servidors gopher. La base de dades Veronica per la majoria dels servidors gopher.

VGA

Video Graphics Array. Norma de visualització de gràfics per a computadores creada en 1987 per IBM. La targeta gràfica VGA s'ha convertit en l'estàndard més acceptat per a PCs. Tenen diverses maneres de visualització amb resolucions distintes. En elles es pot triar entre 16 colors a 640x480, o 256 colors a 320x200. Actualment les targetes gràfiques superen aquestes resolucions, encara que segueixen sent compatibles amb elles.

Video Conferència

Sistema que permet la transmissió en temps real de video, so i text a través d'una xarxa; ja sigui en una xarxa d'àrea local (LAN) o global (WAN). El maquinari necessari es compon de) targeta de so i vídeo, vídeo càmera, micròfon i botzines. La velocitat de transmissió assolida actualment és de 10 quadres per segon i s'inclou un suport via mòdem.

Video Digital per a Emissió (DVB)

Format de video digital que complix els requisits per a ser considerat com Difusió (Broadcast) de manera que pot ser emès en qualsevol dels sistemes de televisió existents. Nou estàndard en dispositius d'emmagatzematge massiu amb format de CD però que arriba a decuplicar la seva capacitat.

Video per Demanda

Servei asíncron que proveïx a l'usuari l'accés a material de vídeo emmagatzemat de forma digital en servidors remots.

Vincle

Apuntadores hipertexto que serveixen per a saltar d'una informació a una altra, o d'un servidor a un altre, quan es navega per Internet; o bé l'acció de realitzar aquest salt.

Vincles Recíprocs

Enllaços hipertexto entre dos llocs web establerts ja sigui per raons de cortesia o per raons contractuals.

Virtual

Terme de freqüent utilització en el món de les tecnologies de la informació i de les comunicacions el qual designa dispositius o funcions simulats.

Virus

Programa que es duplica a si mateix en un sistema informàtic incorporant-se a altres programes que són utilitzats per diversos sistemes. Aquest tipus de programes poden actuar de diverses maneres com són:a) Solament advertir a l'usuari de la seva presència, sense causar dany aparent. b) Tractar de passar desapercebuts per a causar el major dany possible. c) Ensenyorir-se de les funcions principals (infectar els arxius de sistema). El CERT és un organisme que proporciona suport als administradors de sistemes en situacions d'aquest tipus.

Virus en correu electrònic

Els virus no poden viatjar en missatges de correu electrònic, ja que únicament utilitzen el format de 7 bits per a transferir text. L'única manera que poden viatjar és per arxius binaris que s'envien mitjançant un annex (attachment) al missatge de text (i que l'ACARONI converteix automàticament). És recomanable revisar aquests arxius amb un antivirus abans de la seva lectura.

Visita

Recorregut que un usuari o un internauta fa per un lloc web donat. Dita recorreguda pot ser curt o llarg en el temps, accedint-se a una o més pàgines del lloc web visitat i podent ser controlat des d'aquest per mitjà de cookies, el que significa un risc per a la intimitat de l'usuari. Des del punt de vista publicitari el concepte de visita i el seu mesurament és de gran importància.

Visita Única

Unitat de mesura neta relacionada al recorregut fet pels usuaris en un lloc web donat la qual està basada en la quantitat d'adreces IP o computadores "úniques" que van visitar al lloc en un determinat període de temps (1 mes).

Visual Basic

Llenguatge de programació de Microsoft orientat a esdeveniments i utilitzat principalment en el WWW per a realitzar consultes a bases de dades de Microsoft com Fox Pro, SQL-Server, etc., que funcionen en servidors de Windows NT.

VoIP

La Veu sobre IP (VoIP, Voice over IP) és una tecnologia que permet la transmissió de la veu a través de xarxes IP en forma de paquets de dades. La Telefonia IP és una aplicació immediata d'aquesta tecnologia, de manera que permeti la realització de cridades telefòniques ordinàries sobre xarxes IP o altres xarxes de paquets utilitzant un PC, gateways, telèfons IP i telèfons estàndards. En general, serveis de comunicació - veu, fax, aplicacions de missatges de veu - que són transportades via xarxes IP, Internet normalment, en lloc de ser transportats via la xarxa telefònica convencional.

VRML

Llenguatge de Modelación de Realitat Virtual. Llenguatge de programació utilitzat per a fer presentacions de realitat virtual en el WWW. Pot ser un navegador propi o integrat a través d'un Plugin. A l'agost de 1995 es va anunciar l'especificació 2.0 com un nou estàndard. VRML 1.0 permet crear món estàtics en tercera dimensió els quals contenen objectes que poden girar lliurement al voltant del seu eix, però sense cap moviment interactiu real. VRML 2.0 per la seva banda permet manipular els objectes i compte amb censors de proximitat i so.
W

W3C

Consorci W3. Organització apadrinada pel MIT i el CERN el propòsit del qual és l'establiment dels estàndards relacionats al WWW. Va ser promoguda pel creador del WWW, Tim Berners-Llegix.
 

WAIS

Servei d'Informació d'Àrea Àmplia Servei d'informació distribuïda, anterior al WWW, que permetia fer preguntes en llenguatge simple, la recerca indexada per a obtenir informació amb rapidesa i un mecanisme de retroalimentació d'informació rellevant per a permetre que els resultats d'una recerca inicial repercutissin en recerques subsegüents.

WAN

(Wide Area Network, Xarxa d'Àrea Àmplia). Xarxa de computadores connectades entre si en un àrea geogràfica relativament extensa. Aquest tipus de xarxes solen ser públiques, és a dir, compartides per molts usuaris.

WAP

Wireless Application Protocol - Protocol d'Aplicació de Telefonia Sense fil.
Protocol que permet als usuaris de telèfons mòbils l'accés a servidors web especialitzats, visualitzant la informació en el visor del telèfon.

Warez

Còpies pirates dels programes. Versions de programari protegit a les quals s'ha retirat fraudulentament la protecció.

wav

Extensió de tipus de format de so. Grandària variable que depèn de si és de 8 o 16 bits, si és so estèreo o mico, etc.

Wavelet

Funcion matematica usada en la compresion de imagenes i processament de senyal digital. El transformador wavelet permet deconstruir imagenes o altres senyals en una superposició de wavelets. Això es pot usar com punt d'inici per a estratègies de compressió (per exemple, MPEG-4), que proveïxen una version comprimida de bona qualitat, d'una imatge que consumeix una cambra de l'espai d'un jpeg.

Web Hosting

El servei de Web Hosting consisteix en l'emmagatzematge de dades, aplicacions o informació dintre de servidors dissenyats per a portar a terme aquesta tasca. Els servidors al seu torn es troben dintre d'un edifici denominat IDC. PanamaCOM oferix els beneficis de contar amb una infraestructura per a allotjar i administrar de forma remota des d'un lloc web fins a una aplicació complexa d'ús crític.

Web site

Conjunt de pàgines web que comparteixen un mateix tema i intenció i que generalment es troba en un només servidor. Punt de la xarxa amb una adreça única i al que poden accedir els usuaris per a obtenir informació.

Webcam

Càmera Web. Càmera de video les imatges de la qual, bé en directe bé en diferit, són difoses per Internet des d'un lloc web.

Webmail

Servei que permet gestionar el correu electrònic des d'un lloc web el qual és de gran utilitat per a persones que han de desplaçar-se amb freqüència i ho oferixen habitualment els proveïdors d'accés a Internet. Entre els més utilitzats estan www.hotmail.com i www.yahoo.com

Webmaster

Administrador de Web - Persona responsable de la gestió i manteniment d'un servidor web, principalment des del punt de vista tècnic; pel que no ha de ser confós amb un editor de web.

Webring

Conjunt de llocs web, normalment dedicats a un tema específic, que l'usuari pot recórrer.

WHOIS

Programa que permet als usuaris fer recerques en una base de dades sobre persones i altres entitats d'Internet, tals com dominis, xarxes i sistemes centrals.

Windows

Sistema operatiu desenvolupat per l'empresa Microsoft les diverses versions de la qual (3.1, 95, 98, NT, 2000, XP, Em) dominen de forma aclaparant el mercat de les computadores personals, encara que no es pot dir el mateix del mercat de xarxes corporatives.

WML

Wireless Markup Language. Llenguatge en el qual s'escriuen les pàgines que apareixen en les pantalles dels telèfons mòbils i els assistents personals digitals (PDAs) dotats de tecnologia WAP. És una versió reduïda del llenguatge HTML que facilita la connexió a Internet de dites dispositives.

World Wide Web

Sistema d'informació distribuït, basat en hipertexto, la funció de la qual és buscar i tenir accés a documents a través de la xarxa de manera que un usuari podrà accedir-la mitjançant un navegador web. Va ser creada a principis dels anys 90 per Tim Berners-Llegix, investigador en el CERN, Suïssa i la informació pot ser de qualsevol format (text, gràfic, àudio, imatge fixa o en moviment).

Worm

Programa informàtic que es autoduplica i autopropaga. En contrast amb els virus, els cucs solen estar especialment escrits per a xarxes. Els cucs de xarxes van ser definits per primera vegada per Shoch & Hupp, de Xerox, en la revista ACM Communications (Març 1982). El primer cuc famós d'Internet va aparèixer al novembre de 1988 i es va propagar per si solament a més de 6.000 sistemes al llarg d'Internet.

WYSIWYG

(acronimo de l'anglès What you see is what you get, en espanyol El que veus és el que tens). Tècnica que oferix la reproducció exacta en pantalla d'un text tal com apareixeria imprès en paper. Per exemple, Microsoft Word és un processador de paraules wysiwyg.
X

X.400 (X.400)

Estàndards de CCITT i ISO per a correu electrònic. Utilitzats principalment a Europa i Canadà, s'han anat integrant progressivament en Internet.

X25

Protocol de transmissió de dades molt usat en Iberpac. Establix circuits virtuals, enllaços i canals.

Xarxa

(Network) Sistema de comunicació de dades que connecta entre si sistemes informàtics situats en llocs més o menys pròxims. Pot estar composta per diferents combinacions de diversos tipus de xarxes.

Xarxa Aïllada (Stub Network)

Xarxa que distribuïx paquets des d'i cap a sistemes locals; i inclusivament, encara que tingui definides rutes a alguna altra xarxa, no li transmet missatges.

Xarxa d'Accés

Conjunt d'elements que permeten connectar a cada abonat amb la central local de la qual és depenent.

Xarxa d'Àrea Domèstica (HAN)

Conjunt de dispositius de tot tipus, informàtics (PCs i els seus perifèrics) o no (electrodomèstics) instal·lats en una llar i connectats entre si. Tots ells poden fins i tot ser operats a distància mitjançant Internet.

Xarxa d'Àrea Local (LAN)

Xarxa les dimensions de la qual no excedeixen 10 km. com computadores connectades en una oficina, en un edifici o en varis. Per tant, poden optimitzar-se els protocols de senyal de la xarxa fins a arribar a velocitats de transmissió de 100 Mbps .

Xarxa d'Àrea Metropolitana (MAN)

Xarxa que no va més enllà dels 100 km. Comprèn els equips de computo i els seus perifèrics connectats en una ciutat o en vàries.

Xarxa d'Àrea Mundial (WAN)

Xarxa de computadores connectats entre si en un àrea geogràfica relativament extensa. Aquest tipus de xarxes solen ser públiques, és a dir, compartides per molts usuaris; i poden estendre's a tot un país o a molts a través del món.

Xarxa d'Àrea Personal (PA)

Sistema de xarxa connectat directament a la pell de manera que la transmissió de dades es realitza per contacte físic.

Xarxa de la Fundació Nacional de la Ciència (NSF)

Una de les primeres xarxes acadèmiques en fer-se càrrec de l'Internet i és actualment eix central de la mateixa.

Xarxa Digital de Serveis Integrats (XSDI)

Servei mitjançant el qual les línies telefòniques poden transportar senyals digitals en lloc de senyals analògics, augmentant considerablement la velocitat de transferència de dades a la computadora. ISDN combina serveis de veu i digitals a través de la xarxa en un solo mig, fent possible oferir als clients serveis digitals de dades així com connexions de veu a través d'un sol "cable". Es requereix contar amb l'equip i el programari necessaris així com l'oferta del servei per part tant de la central telefònica local oferix com del proveïdor de serveis d'Internet. La velocitat de transferència que pot arribar a ISDN és de 128,000 bps, encara que en la pràctica les velocitats comunes són de 56,000 o 64,000.

Xarxa NASA d'Investigació i Educació (NREN)

Projecte de la NASA (National Aeronautics and Space Administration, dels EUA) l'objectiu dels quals és la realització d'una xarxa en l'ordre dels gigabits per segon dedicada al programa HPCC (High Performance Computing and Communications).

Xarxa Privada Virtual

Xarxa en la qual almenys algun dels seus components utilitza la xarxa Internet però que funciona com una xarxa privada, emprant per a això tècniques de xifrat.

Xarxa Sense fil

Xarxa que no utilitza com mitjà físic el cablejat sinó l'aire i generalment utilitza microones o llamps infrarojos.

Xarxa Telefònica Commutada (XTC)

Xarxa de telèfon dissenyada primordialment per a la transmissió de veu, encara que pugui també transportar dades, com és el cas de la connexió a Internet a través de la xarxa commutada.

Xarxa Troncal de Multidifusión (Mbone)

Xarxa de banda ampla i alta velocitat que permet actualment la realització d'àudio i videoconferències entre centenars d'usuaris remots a través de diversos canals de vídeo i d'àudio.

Xat

Terme utilitzat per a descriure la comunicació d'usuaris en temps real. Comunicació simultània entre dues o més persones a través de l'Internet. Fins a fa poc temps només era possible la "conversa" escrita però els avanços tecnològics ja permeten que la conversa es faci mitjançant àudio i vídeo.

xDSL -- x Digital Subscriber Line

(Línies de Subscripció Digital) Tecnologia de transmissió que permet que els fils telefònics de coure convencionals transportin fins a 16 Mbps (megabits per segon) mitjançant tècniques de compressió. Hi ha diversos modalitats d'aquesta tecnologia, tals com ADSL, HDSL i RADSL, sent la ADSL la més utilitzada actualment.

XML -- extensible Markup Language

(Llenguatge Extensible de Marcat) Llenguatge desenvolupat pel w3 Consortium per a permetre la descripció d'informació continguda en el WWW a través d'estàndards i formats comuns, de manera que tant els usuaris d'Internet com programes específics (agents) puguin buscar, comparar i compartir informació en la xarxa. El format de XML és molt semblant al de l'HTML encara que no és una extensió ni un component d'aquest.

Xmodem

Protocol utilitzat per a transferir arxius d'un servidor a una computadora connectada via mòdem, el qual és principalment usat per a extreure arxius d'un BBS.
Y

Yahoo

Cercador/Directori d'Internet. Yahoo! aquesta ordenat per categories. Aquest treball ho fan editors humans, i en general el numero de pàgines indexades no és major que altres cercadors. El motor de recerca que usa Yahoo és Inktomi, per a complementar el seu directori. Va ser un dels primers cercadors en Internet, i segueix sent un dels més populars, encara que ja menys usat que Google. www.yahoo.com
 

Ytalk

Programa en ambient UNIX similar al IRC que permet la comunicació en temps real entre diversos usuaris.
Z

ZIP

Això es refereix a l'acció de comprimir en un sol arxiu a un grup d'arxius que en general es comprimeixen també perquè ocupin el menor espai possible en la nostra computadora i minori el temps que es transmeten a través d'Internet. Dintre de les aplicacions més utilitzades d'aquest tipus tenim el PKZIP, WinZIP, NetZIP, etc. El resultat final és un arxiu únic amb extensió ".zip" el qual per a poder llegir hem de revertir el procés, o sigui descomprimir-lo utilitzant els mateixos programes.

Zmodem

Protocol utilitzat per a transferir arxius d'un servidor a una computadora connectada via mòdem, el qual és principalment usat per a extreure arxius d'un BBS. Más ràpid que Xmodem.