dijous, 9 juliol 2020, 10:18
lloc: Moodle Institut Sa Palomera
Curs: Moodle Institut Sa Palomera (Moodle Institut Sa Palomera)
Glossari: Glossari d'Informàtica
H

Handshake

(Encaixada) Protocol de començament de comunicació entre dues màquines o sistemes.

Hardware

Es denomina hardware, maquinari o suport físic al conjunt d'elements materials que componen un ordinador. En el conjunt s'inclouen els dispositius electrònics i electromecànics, circuits, cables, targetes, armaris o caixes, perifèrics de tot tipus i altres elements físics.

HDSL

Línia Digital d'Abonat d'Alta Velocitat. Sistema de transmissió de dades d'alta velocitat que utilitza dos parells trenats.

Header

Part inicial d'un paquet que precedeix a les dades pròpiament aquestes i que conté les adreces del remitent i del destinatari, control d'errors i altres camps. Porció d'un missatge de correu electrònic que precedeix al missatge pròpiament aquest i conté, entre altres coses, el remitent del missatge, la data i l'hora.

Hipermedia

Pàgines web que integren informació en distints tipus de formats text, gràfics, sons i vídeo; principalment. És actualment un recurs àmpliament explotat en el WWW.

Hipertexte

Qualsevol document que conté vincles amb altres documents de manera que al seleccionar un vinculo es desplega automàticament el segon document.

Hipervincle

Vincle existent en un document hipertexte que apunta o enllaça a altre document que pot ser o no altre document hipertexte.

Hit (Accés)

Terme una mica confús degut al fet que pot referir-se a distints conceptes els quals estan relacionats a l'accés a una pàgina web. Suposem que una pàgina web té una mica de text i 5 gràfics de petita grandària de manera que el navegador ha de realitzar 6 lectures del servidor web 1 per a la pàgina en si i 5 per als gràfics.

Estadísticament haurà 5 impactes però des del punt de vista publicitari solament ha d'haver 1, doncs d'altra manera seria una mica semblat a calcular la circulació d'una revista impresa multiplicant els exemplars de la mateixa pel nombre de les seves pàgines. Per a diferenciar ambdós tipus de càlcul se sol parlar de "accessos bruts" i "accessos nets", respectivament, sent els últims els quals realment importen des del punt de vista publicitari.

Hoax

Terme utilitzat per a definir a les falses remors, especialment sobre virus inexistents difosos per la xarxa. De vegades tenen molt èxit i causen gairebé tant dany com si es tractés d'un virus real.

Home Area Network -- HAN

Conjunt de dispositius de tot tipus, informàtics (PCs i els seus perifèrics) o no (electrodomèstics) instal·lats en una llar i connectats entre si. Tots ells poden fins i tot ser operats a distància mitjançant Internet.

Hop (salt)

Terme utilitzat per a denominar cadascun dels passos que cal donar en ordre d'arribar d'un punt d'origen a un altre de destinació al llarg d'una xarxa a través de enrutadores.

Hosting

El hospedaje o Hosting es refereix a la computadora, comunament denominada servidor, on els usuaris es connecten per a accesar diversos serveis, tals com email i Web Sites, per exemple. La rapidesa i funcionament del mateix (i la seva pàgina Web) depèn del servidor, el sistema operatiu utilitzat i l'ample de banda del data center, entre altres coses.

El servei de Web Hosting consisteix en l'emmagatzematge de dades, aplicacions o informació dintre de servidors dissenyats per a portar a terme aquesta tasca.


HotBot

Un dels més grans cercadors d'Internet, per a l'any 1998 tenia 110 milions de pàgines indexades. Va ser adquirit per Lycos a l'octubre de 1998. La seva URL és http://www.hotbot.com

Hotmail

 
Un dels més populars llocs que otogran comptes de email gratis (@hotmail.com), compte amb milions d'usuaris a nivell mundial. Va ser comprat per MSN Networks, empresa membre del grup Microsoft. La seva URL és http://www.hotmail.com

HTML

 
Sigles en Anglès de Hypertext Markup Language (Llenguatge de Marcat Hipertexto). És usada per a crear els documents de hypertexto per a ús en el WWW. L'HTML és un codi, on vostè envolta un bloc de text amb els codis que indiquen com ha d'aparèixer, a més, en HTML vostè pot especificar que un bloc del text, o una paraula, aquest lligat a altre arxiu en l'Internet. Els arxius de l'HTML poden ser vists usant un programa client de World Wide Web, tal com Netscape, IExplorer o Mosaic.
Es van crear els estandares del llenguatge així:

HTML 1: S'asseuen les bases per a la disposició del text i les gràfiques.
HTML 2: Es creen formes
HTML 3: (anomenat també extensions Netscape) S'afegixen taules, mapes, etc.

HTML Dinàmic

Extensions del llenguatge HTML que permeten crear pàgines web més animades i expressives.

HTTP (Hypertext Transfer Protocol)

HTTP és un protocol amb la lleugeresa i velocitat necessària per a distribuir i manejar sistemes d'informació hipermedia. És un protocol genèric orientat a l'objecte, que pot ser usat per a moltes tasques com servidor de noms i sistemes distribuïts orientats a l'objecte, per extensió dels comandos, o mètodes usats. Una característica de HTTP és la independència en la visualització i representació de les dades, permetent als sistemes ser contruidos independentment del desenvolupament de nous avanços en la representació de les dades. HTTP ha estat usat pels servidors World Wide Web des del seu inici en 1993.

HTTPS

Creat per Netscape Communications Corporation per a designar documents que arriben des d'un servidor WWW segur. Aquesta seguretat és donada pel protocol SSL (Secure Sockets Layer) basat en la tecnologia de encryptación i autenticació desenvolupada per la RSA Data Security Inc.

Hub

 
El punt central de connexió per a un grup de nodes; útil per a l'administració centralitzada, la capacitat d'aïllar nodes de problemes i ampliar la cobertura d'una LAN.