dissabte, 11 juliol 2020, 19:09
lloc: Moodle Institut Sa Palomera
Curs: Moodle Institut Sa Palomera (Moodle Institut Sa Palomera)
Glossari: Glossari d'Informàtica
R

RTP

(Real Estafi Protocol) Protocol de Temps Real. Protocol utilitzat per a la transmissió d'informació en temps real, en aplicacions que una font genera un flux de dades a velocitat constant, i un o més dispositius de destinació lliuren aquestes dades a una aplicació, a la mateixa velocitat constant, com en el cas de videoconferència i video distribució en viu.
S

SAML

Acrònim de Security Assertion Markup Language. Entorn basat en XML dissenyat per a facilitar l'intercanvi d'informació d'autenticació i autorització entre els diferents components de la infraestructura de seguretat informàtica. Defineix els components necessaris per a garantir que qualsevol aplicació o entorn pugui intercanviar la informació sobre autenticació (identificació d'usuaris) i autorització (control d'accés). L'adopció d'aquest estàndard podria ser un gran pas per a facilitar l'adopció dels entorns de single sign-on (identificació única de l'usuari en un únic punt, independent de l'aplicació utilitzada).

Scanner

Aparell, el qual ha de ser connectat en un port específic, que fa possible la conversió a format digital de qualsevol document imprès o escrit.

Script

Seqüència de comandos que se li donen a un mòdem amb el propòsit de configurar-lo (velocitat, compressió de dades, etc) o per a realitzar tasques específiques (cridar al proveïdor, penjar, etc). De vegades és necessari modificar un script o cadena d'inici la qual establix les condicions inicials del mòdem (per exemple canviar ATDT que establix una línia telefònica per tons a ATDP que indica una línia telefònic per polsos, etc.).

SDSL

Línia Digital Simètrica d'Abonat. Sistema de transferència de dades d'alta velocitat en línies telefòniques normals.

Sector d'arrencada

Part d'un disc reservada per al bootstrap loader d'un sistema operatiu, un petit programa en llenguatge de màquina que resideix en la ROM i que s'executa automàticament quan la PC és reiniciada o apagada, després d'algunes proves bàsiques de maquinari el programa crida a altres programes majors que al seu torn criden al sistema operatiu.

Sendmail

Programa servidor de correu electrònic en servidors UNIX.

Servidor

Un node de xarxa que proporciona serveis a PCs clients; per exemple, accés a arxius, centre d'impressió o execució remota.

Servidor de Correu (Mail Server)

Dispositiu especialitzat en la gestió del tràfic de correu electrònic.

Servidor de Notícies

Servidor d'Internet la missió de la qual és distribuir els grups de notícies.