dijous, 9 juliol 2020, 1:17
Site: Moodle Institut Sa Palomera
Course: Moodle Institut Sa Palomera (Moodle Institut Sa Palomera)
Glossary: Glossari de Tecnologia
U

Unió engalzada

Unió entre fustes que consisteix a fer un rebaix a les peces de fusta perquè encaixin i poder-les acoblar i que sol reforçar-se amb cola blanca perquè la unió sigui més duradora i resistent.

Unió permanent

Tipus d'unió que té com a finalitat ajuntar dues peces de manera permanent.

Unió reblada

Unió fixa permanent de xapes o peces de poc gruix, generalment metàl·liques, que utilitza reblons com a elements d'unió.

Unió soldada

Unió fixa permanent, generalment de peces metàl·liques, mitjançant l'aplicació de calor.
V

Vidre

Material ceràmic obtingut a partir de primeres matèries d'origen mineral, com ara la sílice i la calcària, i productes químics com la sosa. El vidre és un material dur, resistent, fràgil, que resisteix l'atac de nombrosos productes químics, és un bon aïllant elèctric i tèrmic i té una densitat alta.

Vinclament

Deformació que sofreixen els cossos sotmesos a compressió quan són prims i llargs.

Visualitzador d'un automatisme

Aparell que dóna informació de l'estat d'alguna part del procés o de l'automatisme de manera que poden ser llegits per codi cromàtic, per valor numèric digital o per un indicador analògic.

Vitamines i sals minerals

Substàncies necessàries, en quantitats molt petites, per regular i estimular els processos de creixement i manteniment de l'organisme. La carn, el peix, la llet, la fruita, les verdures i els llegums són aliments rics en vitamines i minerals.

Volandera

Peça en forma d'anell, generalment d'acer, en les qual el diàmetre interior és lleugerament més gran que el del cargol i l'exterior sempre és més gran que el diàmetre de la femella o de la cabota del cargol. S'utilitzen per no malmetre la peça a l'hora de collar el cargol o la femella o bé per augmentar la superfície damunt de la qual es fa pressió i així fer la unió més forta.

Voltímetre

Aparell de mesura de la tensió d'un circuit elèctric.
W

Wattímetre

Aparell de mesura de la potència d'un circuit elèctric.
X

Xarxa d'aigua sanitària

Instal·lació interior que permet el subministrament d'aigua freda i d'aigua calenta a tos els punts de la casa on sigui necessària.

Xarxa d'ordinadors

Sistema d'interconnexió entre equips informàtics i perifèrics, que permet compartir i intercanviar informació, recursos i serveix.

Xarxa de distribució elèctrica

Xarxa que uneix les subestacions amb les instal·lacions dels usuaris. Està formada per cables que poden estar soterrats o fixats a les façanes dels edificis, des d'on es connecten a les instal·lacions de cada casa, edifici, etc.

Xarxa de sanejament

Instal·lació de desguassos encarregada de recollir i canalitzar aigües fecals, residuals i pluvials cap a les clavegueres.

Xarxa de transport elèctrica

Línies formades per cables suspesos de grans torres metàl·liques, que transporten electricitat en condicions adequades per recórrer llargues distàncies amb poques pèrdues d'energia.

Xassís

Estructura de suport que aporta rigidesa i resistència mecànica al vehicle i també serveix de suport a la resta d'elements.

Xat, IRC o grups de conversa

Programa informàtic que permet l'establiment de converses i debats en directe, que poden ser escrits o sonors, entre diversos usuaris de la xarxa.

Xec

Document mercantil que serveix per fer pagaments al comptat sense haver d'utilitzar monedes o bitllets. Pot ser nominatiu, si s'indica el nom del beneficiari, o portador, si hi figuren les paraules qui el porti.

Xerrac

Tipus de serra que s'utilitza amb una sola mà i que serveix per fer talls rectes i llargs a la fusta gruixuda. L'acabat de la peça obliga a polir-la després de serrar-la.