dijous, 9 juliol 2020, 00:08
lloc: Moodle Institut Sa Palomera
Curs: Moodle Institut Sa Palomera (Moodle Institut Sa Palomera)
Glossari: Glossari de Tecnologia
T

Teoria d'Elton Mayo

Basa l'augment de la productivitat en la motivació dels treballadors i en el foment de la col·laboració i la convivència més que no pas en la divisió del treball i l'autoritat.

Teoria de Fayol

Teoria basada en la jerarquia d'autoritat, la qual cosa implica que cada persona en una empresa només depèn d'un cap, establint, així, una cadena de comandament de forma piramidal.

Teoria de Taylor

Es basa en la divisió del treball a partir de l'estudi detallat de les tasques productives, eliminant operacions o moviments innecessaris per tal de reduir el temps de producció i remunerant als treballadors en funció del seu rendiment.

Termoestable

Plàstic al qual només se'l pot donar forma un cop, en el moment d'obtenir-lo, perquè si el tornem a aplicar calor, es degrada i perd les seves propietats. Per exemple, són termoestables la baquelina, la melanina, etc.

Termoplàstic

Plàstic que es pot escalfar per canviar-li la forma tantes vegades com es pugui sense que perdi les seves propietats. Per exemple, són termoplàstics el polietilè, el poliestirè, el polièster, el niló, etc.

Termòstat

Dispositiu de regulació o control que assegura que la temperatura arribi al valor establert i s'hi mantingui.

Terratzo

Conglomerat de sorra i ciment amb trossos de marbre i en forma de llosa polida per una cara que s'utilitza per pavimentar els habitatges.

Teula

Peça de forma diversa que es fa servir per fer les teulades. Són lleugeres i la seva forma permet el lliscament de l'aigua de pluja.

TIC

Sigles de Tecnologies de la informació i la comunicació, és a dir, tecnologies basades en la microelectrònica, la robòtica, la informàtica i les xarxes de comunicacions.

Tija d'un tornavís

Part que hi ha entre la punta i el mànec del tornavís i sol tenir de 2 o 3 a 8 o 10 mm de diàmetre i una llargària d'entre 40 i 200 mm.

Timbre

Receptor que transforma l'energia elèctrica en energia sonora o acústica.

Tintura

Procés que consisteix a submergir les fibres, els fils o els teixits dins d'un líquid que conté substàncies colorants dissoltes perquè els impregnin totalment.

Tirant

Element que treballa generalment a tracció i que s'utilitza, per exemple, en ponts penjants, antenes de televisió, rètols, etc.

Tisores

Eina que serveix per tallar materials prims com ara paper, cartró, plàstic, etc.

Tissatge

Procés de fabricació de teixits per a l'obtenció de robes i teles.

Topologia d'una xarxa d'ordinadors

És la forma d'interconnexió física entre els equips i dispositius que la integren, és a dir, l'estructura utilitzada en la distribució dels equips connectats a la xarxa.

Torçar

Cargolar els filaments.

Torn

Màquina eina que permet conformar peces cilíndriques, còniques, esfèriques i rosques.

Tornapunta

Puntal que uneix dues peces que formen un angle recte i que treballa principalment a compressió.

Tornavís

Eina que serveix per muntar i desmuntar i que es caracteritza pel tipus de punta que té i per les dimensions de diàmetre i la llargària de la tija.

Trama

Fil o conjunts de fils que van de vora a vora d'un teixit, entrellaçats i encreuats amb els fils d'ordit.

Transistor

Component electrònic format per material semiconductor que consta de tres parts ben diferenciades, anomenades emissor, base i col·lector.

Transmissió

Sistema encarregar de fer arribar la força i el moviment des del motor fins a les rodes.

Transportador d'angles

Instrument, normalment de plàstic, que serveix per mesurar i transportar angles. Té forma de semicercle, graduat en graus sexagesimals d'angle, des de 0º fins a 180º.

Treball

1. Factor de producció industrial aportat per les persones que treballen a la indústria, ja sigui en tasques que requereixen més esforç físic com en aquelles altres en què cal més esforç mental. També es coneix amb el nom de mà d'obra. 2. Causa capaç de produir o modificar el moviment dels cossos. Es mesura en joules (J)..

Tremp

Tractament tèrmic al qual se sotmet l'acer per augmentar-ne la duresa i l'elasticitat, encara que es perdi la seva tenacitat. S'utilitza per endurir eines com serres, ganivets, llimes, etc.

Trepant

Màquina eina destinada principalment a la realització de forats.

Trepant de mà

Màquina que s'utilitza per fer forats per un procés d'arrencament de material mitjançant unes eines que s'anomenen broques.

Trepant de sobretaula

Màquina que s'utilitza per fer forats per un procés d'arrencament de material mitjançant unes eines que s'anomenen broques i que baixen perpendiculars a la superfície on volem fer el forat. S'utilitza en combinació amb la mordassa.

Tricotosa

Màquina per teixir gèneres de punt de recollida, caracteritzada pel fet de treballar amb agulles de llengüeta col·locades en les ranures d'una fontura, per dintre de les quals poden lliscar successivament impulsades per unes lleves.

Turbina

Màquina motriu que mou l'eix del generador en una central elèctrica. La turbina es pot moure gràcies a l'aigua (turbina hidràulica) o al vapor d'aigua (turbina de vapor).

Turbina hidràulica

Màquina destinada a transformar l'energia de l'aigua en energia mecànica, és adir, en un moviment de rotació que es transmet a l'alternador.

Turboalimentació

Introducció dels gasos combustibles dins el cilindre a una pressió superior a l'atmosfèrica per augmentar la quantitat i la velocitat d'entrada dels gasos combustibles a l'interior del cilindre i, per tant, la potència del motor. L'element encarregat d'introduir els gasos a pressió és un conjunt de compressor i turbina anomenat turbocompressor.
U

Ultracongelació

Tècnica de conservació que utilitza el fred (temperatures inferiors a -18ºC) per aturar l'activitat dels bacteris i mantenir el valor nutritiu dels aliments.

Unió

És el resultat d'ajuntar dues o més peces per formar-ne un conjunt o per establir-hi una connexió.

Unió amb adhesius

Unió fixa permanent de materials per mitjà de substàncies líquides o semilíquides, anomenades adhesius.

Unió articulada o mòbil

Unió que permet el moviment de les peces unides entre si.

Unió clavada

És la unió fixa permanent que utilitza claus com a elements d'unió.

Unió de precisió o encaix

Unió desmuntable en què els acoblaments de les peces es fan per pressió, mitjançant l'encaix o gràcies a la forma donada a cada peça.

Unió desmuntable

Unió fixa desmuntable que utilitza cargols o visos com a mitjà d'unió.

Unió engalzada

Unió entre fustes que consisteix a fer un rebaix a les peces de fusta perquè encaixin i poder-les acoblar i que sol reforçar-se amb cola blanca perquè la unió sigui més duradora i resistent.

Unió permanent

Tipus d'unió que té com a finalitat ajuntar dues peces de manera permanent.

Unió reblada

Unió fixa permanent de xapes o peces de poc gruix, generalment metàl·liques, que utilitza reblons com a elements d'unió.

Unió soldada

Unió fixa permanent, generalment de peces metàl·liques, mitjançant l'aplicació de calor.
V

Vidre

Material ceràmic obtingut a partir de primeres matèries d'origen mineral, com ara la sílice i la calcària, i productes químics com la sosa. El vidre és un material dur, resistent, fràgil, que resisteix l'atac de nombrosos productes químics, és un bon aïllant elèctric i tèrmic i té una densitat alta.

Vinclament

Deformació que sofreixen els cossos sotmesos a compressió quan són prims i llargs.

Visualitzador d'un automatisme

Aparell que dóna informació de l'estat d'alguna part del procés o de l'automatisme de manera que poden ser llegits per codi cromàtic, per valor numèric digital o per un indicador analògic.

Vitamines i sals minerals

Substàncies necessàries, en quantitats molt petites, per regular i estimular els processos de creixement i manteniment de l'organisme. La carn, el peix, la llet, la fruita, les verdures i els llegums són aliments rics en vitamines i minerals.

Volandera

Peça en forma d'anell, generalment d'acer, en les qual el diàmetre interior és lleugerament més gran que el del cargol i l'exterior sempre és més gran que el diàmetre de la femella o de la cabota del cargol. S'utilitzen per no malmetre la peça a l'hora de collar el cargol o la femella o bé per augmentar la superfície damunt de la qual es fa pressió i així fer la unió més forta.

Voltímetre

Aparell de mesura de la tensió d'un circuit elèctric.
W

Wattímetre

Aparell de mesura de la potència d'un circuit elèctric.
X

Xarxa d'aigua sanitària

Instal·lació interior que permet el subministrament d'aigua freda i d'aigua calenta a tos els punts de la casa on sigui necessària.

Xarxa d'ordinadors

Sistema d'interconnexió entre equips informàtics i perifèrics, que permet compartir i intercanviar informació, recursos i serveix.

Xarxa de distribució elèctrica

Xarxa que uneix les subestacions amb les instal·lacions dels usuaris. Està formada per cables que poden estar soterrats o fixats a les façanes dels edificis, des d'on es connecten a les instal·lacions de cada casa, edifici, etc.

Xarxa de sanejament

Instal·lació de desguassos encarregada de recollir i canalitzar aigües fecals, residuals i pluvials cap a les clavegueres.

Xarxa de transport elèctrica

Línies formades per cables suspesos de grans torres metàl·liques, que transporten electricitat en condicions adequades per recórrer llargues distàncies amb poques pèrdues d'energia.

Xassís

Estructura de suport que aporta rigidesa i resistència mecànica al vehicle i també serveix de suport a la resta d'elements.

Xat, IRC o grups de conversa

Programa informàtic que permet l'establiment de converses i debats en directe, que poden ser escrits o sonors, entre diversos usuaris de la xarxa.

Xec

Document mercantil que serveix per fer pagaments al comptat sense haver d'utilitzar monedes o bitllets. Pot ser nominatiu, si s'indica el nom del beneficiari, o portador, si hi figuren les paraules qui el porti.

Xerrac

Tipus de serra que s'utilitza amb una sola mà i que serveix per fer talls rectes i llargs a la fusta gruixuda. L'acabat de la peça obliga a polir-la després de serrar-la.