dimecres, 8 abril 2020, 15:05
lloc: Moodle Institut Sa Palomera
Curs: Moodle Institut Sa Palomera (Moodle Institut Sa Palomera)
Glossari: Glossari de Tecnologia
A

Autòmat programable o PLC

És un equip electrònic, programable amb llenguatges específics, dissenyat per controlar processos industrials.

Avaluació

És la tercera i última de les fases d'un procés tecnològic. L'avaluació ens permet determinar si el problema ha estat resolt o la necessitat ha estat satisfeta i comprovar si es compleixen les condicions que s'havien fixat a l'hora de definir el problema. A partir de l'avaluació també s'originen idees per millorar la solució, que tornaran a posar en marxa nous processos tecnològics.

Avaluació d'un projecte tecnològic

Determina si el problema ha estat resolt o la necessitat ha estat satisfeta.

Avantatge mecànic

Mesura que relaciona la resistència que pot contrarestar una màquina simple amb la força que cal aplicar-hi.
B

Baixant

Canonada vertical que recull les aigües de derivacions, vàters i teulades.

Balanç

És una forma de presentar la informació sobre la situació econòmica (patrimonial) d'una empresa en un moment concret.

Barrina

Eina que serveix per fer petits forats a la fusta i altres materials tous així com per iniciar el forat per on ha de passar un vis, tot de forma manual.

Base de dades

Conjunt de dades, organitzades i relacionades entre si, que tenen com a objectiu fonamental facilitar el tractament de la informació de manera sistemàtica, fàcil i ràpida.

Batà obridor

Màquina que s'utilitza per obrir les bales i netejar les fibres i barrejar les de diferents partides.

Bé de consum

Bé econòmic que satisfà directament una necessitat. Els CD en podria ser un exemple.