dijous, 23 gener 2020, 04:05
lloc: Moodle Institut Sa Palomera
Curs: Moodle Institut Sa Palomera (Moodle Institut Sa Palomera)
Glossari: Glossari de Tecnologia
T

Turbina

Màquina motriu que mou l'eix del generador en una central elèctrica. La turbina es pot moure gràcies a l'aigua (turbina hidràulica) o al vapor d'aigua (turbina de vapor).

Turbina hidràulica

Màquina destinada a transformar l'energia de l'aigua en energia mecànica, és adir, en un moviment de rotació que es transmet a l'alternador.

Turboalimentació

Introducció dels gasos combustibles dins el cilindre a una pressió superior a l'atmosfèrica per augmentar la quantitat i la velocitat d'entrada dels gasos combustibles a l'interior del cilindre i, per tant, la potència del motor. L'element encarregat d'introduir els gasos a pressió és un conjunt de compressor i turbina anomenat turbocompressor.
U

Ultracongelació

Tècnica de conservació que utilitza el fred (temperatures inferiors a -18ºC) per aturar l'activitat dels bacteris i mantenir el valor nutritiu dels aliments.

Unió

És el resultat d'ajuntar dues o més peces per formar-ne un conjunt o per establir-hi una connexió.

Unió amb adhesius

Unió fixa permanent de materials per mitjà de substàncies líquides o semilíquides, anomenades adhesius.

Unió articulada o mòbil

Unió que permet el moviment de les peces unides entre si.

Unió clavada

És la unió fixa permanent que utilitza claus com a elements d'unió.

Unió de precisió o encaix

Unió desmuntable en què els acoblaments de les peces es fan per pressió, mitjançant l'encaix o gràcies a la forma donada a cada peça.

Unió desmuntable

Unió fixa desmuntable que utilitza cargols o visos com a mitjà d'unió.