dilluns, 6 juliol 2020, 03:22
lloc: Moodle Institut Sa Palomera
Curs: Moodle Institut Sa Palomera (Moodle Institut Sa Palomera)
Glossari: Glossari de Tecnologia
S

Sistema de fabricació

Conjunt de tècniques i operacions destinades a la transformació de materials mitjançant processos tecnològics.

Sistema de numeració

Conjunt de símbols i regles emprats per representar quantitats o dades numèriques.

Sistema digital

Sistema que treballa amb senyals discontinus o digitals

Sistema informàtic

És el conjunt d'elements necessaris per realitzar el tractament automàtic de la informació.

Sistema multifunció

Funció lògica que disposa de més d'una sortida.

Sistema operatiu o SO

És un conjunt de programes que controlen el funcionament del maquinari i fan possible la comunicació entre l'usuari i l'ordinador a través dels perifèrics.

Sobrecàrrega elèctrica

Es produeix quan la intensitat del corrent és superior a la prevista, amb valors no gaire elevats però que poden actuar durant un cert temps.

Sobreexplotació dels recursos marins

Activitat pesquera excessiva i abusiva, deguda fonamentalment a les captures intensives, a la pesca d'animals immadurs, a la destrucció del fons marí i a la utilització de xarxes molt atapeïdes i de tècniques poc selectives.

Soldador

Eina encarregada de proporcionar l'escalfor necessària per fer una soldadura.

Soldadura

Consisteix en la unió de dues o més peces, generalment metàl·liques, mitjançant un procés d'aportació de calor que provoca la fusió de les superfícies que es vol unir i que en solidificar les deixa com una sola peça. Soldadura oxiacetilènica, soldadura per punts i soldadura elèctrica per arc voltaic